MERENJE EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH

Emisija jeste ispuštanje zagađujućih materija ili energije iz tačkastih i/ili difuznih izvora u životnu sredinu i njene medije. Zagađujuće materije, otpadne vode, ili energija ispuštaju se u vazduh, vodu i zemljište na propisan način i u količinama, odnosno koncentracijama ili nivoima, koje su u dozvoljenim granicama emisije.

Merenjem emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora utvrđuje se nivo, količina i koncentracija na mestu izvora zagađivanja, odnosno emiteru (tačkastom izvoru). Cilj merenja je da se utvrdi da li su izmerene koncentracije zagađujućih materija u dozvoljenim granicama emisije. Ukoliko su izmerene vrednosti veće od dozvoljenih, daju se preporuke za unapređenje stanja.

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh vrši se na osnovu Zakona o zaštiti vazduha (“Sl. glasnik RS” br. 36/09 i 10/2013), Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“Sl.glasnik RS” br. 6/16), Uredbe o merenjima emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja (“Sl.glasnik RS” br. 5/16), Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl.glasnik RS” br. 111/15) i/ili Uredbe o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emiisija isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskoh jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija (“Sl.glasnik RS” br. 100/11).

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja

 • sumpordioksida SO2
 • azotnih oksida NOx izraženih kao NO2-azotdioksid
 • ugljen monoksida CO
 • ukupnih praškastih materija
 • organskih materija izraženih kao ukupni ugljenik
 • pojedinačnih gasovitih organskih i neorganskih materija
 • određivanje dimnog broja
 • određivanje karakteristika otpadnog gasa (temperatura, protok, brzina strujanja, apsolutni pritisak i diferencijalni pritisak)
 • određivanje zapreminskog udela kiseonika O2 i ugljen dioksida CO2
       Word Document PDF Document  
  Zahtev za izvršenje usluga laboratorije za ispitivanje emisije, buke i otpadnih i
  površinskih voda
       PDF Document 
  Uslovi za izvršenje usluge-merenje emisije
       PDF Document 
  Referenc lista izvršenih usluga merenja emisije

 

MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Merenjem buke u životnoj sredini određuje se dodatni indikator buke-merodavni nivo. Cilj merenja je ocenjivanje buke prema propisanim kriterijumima (nivo buke prelazi ili ne prelazi graničnu vrednost buke u životnoj sredini), na određenoj lokaciji, odnosno referentnom mestu za merenje buke.

Merenje buke u životnoj sredini vrši se na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS” br. 36/09 i 88/10), Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS” br. 75/10), Pravilnika o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke (“Sl. Glasnik RS” br. 72/10) i Pravilnika o metodologiji za određivanje akustičkih zona (“Sl. Glasnik RS” br. 72/10), a prema standardima SRPS ISO 1996-1:2010 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 1: Osnovne veličine i procedure ocenjivanja i SRPS ISO 1996-2:2010 Akustika – Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini – Deo 2: Određivanje nivoa buke u životnoj sredini.

       Word Document PDF Document  
  Zahtev za izvršenje usluga laboratorije za ispitivanje emisije, buke i otpadnih i
  površinskih voda
      PDF Document 
  Uslovi za izvršenje usluge-merenje buke
      PDF Document 
  Referenc lista izvršenih usluga merenja buke

 

UZORKOVANJE I ISPITIVANJE OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA

Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i površinskih voda obuhvata:

 • uzorkovanje voda
 • hemijska ispitivanja
 • fizička ispitivanja

Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i površinskih voda vrši se u skladu i na osnovu Zakona o vodama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 30/10, 93/12 i 101/16), Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 67/11, 48/12 i 01/16), Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 50/12), Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 33/16).

Cilj usluga je ispitivanje kvaliteta otpadnih voda (ispitivanje očuvanja granice koncentracije ispuštanja otpadnih voda), ispitivanje kvaliteta površinskih voda (ispitivanje uticaja ispuštanja otpadnih voda na vodu u recipijentima, ispitivanje uticaja hidrograđevinskih radova na kvalitet vode) i utvrđivanje postignutog stepena prečišćavanja ispuštene zagađene vode.

Laboratorija u okviru svog obima akreditacije vrši sledeća ispitivanja:

 • Temperatura
 • Elektroprovodljivost
 • pH vrednost
 • Sadržaj rastvorenog kiseonika
 • Mutnoća
 • BPK5 (biološka potrošnja kiseonika posle pet dana)
 • HPK (hemijska potrošnja kiseonika, bihromat)
 • Permanganatni indeks-utrošak KMnO4
 • Ostatak isparenja nefiltrovanog uzorka
 • Ostatak isparenja filtrovanog uzorka
 • Sedimentne materije
 • Suspendovane materije
 • Masti i ulja
 • Alkalitet
 • Deterdženti
 • Hloridi
 • Sulfati
 • Ukupna tvrdoća
 • Nitrati
 • Nitriti
 • Amonijak
 • Fosfati
 • Hrom, šestovalentni
 • Silicijum
 • Metali (Fe, Cd, Mn, Pb, Zn, Cu i ukupni Cr) (AAS)
       Word Document PDF Document  
  Zahtev za izvršenje usluga laboratorije za ispitivanje emisije, buke i otpadnih i
  površinskih voda
       PDF Document 
  Uslovi za izvršenje usluge-uzorkovanje i ispitivanje voda
     PDF Document 
  Referenc lista izvršenih usluga uzorkovanja i ispitivanja voda
      PDF Document  
  Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije 01-237 MD PROJEKT INSTITUT 2016


Developed by SMDesign