SEKTOR ZA KONSALTING I TEHNIČKU DOKUMENTACIJU

 • Konsalting pri implementaciji standarda:
  • SRPS ISO 9001
  • SRPS ISO 14001
  • PSRPS ISO 18001
  • HACCP
  • SSRPS ISO/IEC 17020 i
  • SRPS ISO/IEC 17025
 • Opšta tehnička dokumentacija
  • izrada tehničke dokumentacije
  • vršenje tehničke kontrole tehničke dokumentacije glavnih projekata
  • davanje mišljenja na tehničku dokumentaciju i o merama bezbednosti i zdravlja na radu
  • izrada plana preventivnih mera
  • stručni nadzor za vreme izgradnje objekta i
  • vršenje tehničkog pregleda izvedenih radova na objektu
 • Dokumentacija iz oblasti zaštite od požara
  • izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
  • izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
  • izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
  • analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i prašina
  • izrada projekata električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama)
  • izrada projekata sistema za odvođenje dima i toplote
  • izrada glavnog projekta zaštite od požara
  • izrada plana zaštite od požara
  • izrada sanacionog plana za otklanjanje posledica požara
  • izrada pravila zaštite od požara i
  • izrada plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
 • Dokumentacija iz oblasti zaštite životne sredine
  • popunjavanje zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
  • popunjavanje zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
  • izrada studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
  • popunjavanje zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
  • popunjavanje Zahteva za izdavanje Integralne dozvole za upravljanje otpadom ili dozvole za jednu ili više delatnosti (sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada)
  • izrada radnog plana upravljanja otpadom za postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integrisana dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom
  • pisanje izjave o metodama tretmana ili odlaganja otpada
  • pisanje izjave o metodama tretmana ili odlaganja ostataka iz postrojenja
  • izrada plana za zatvaranje postrojenja
  • popunjavanje Zahteva za izdavanje Integrisane dozvole za rad postojenja
  • izrada plana mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja
  • izrada plana upravljanja otpadom u postrojenjima za koja se izdaje integrisana dozvola
  • izrada plana mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica
  • izrada plana vršenja monitoringa u postrojenju
  • izrada Politike prevencije udesa za seveso postrojenja i
  • izrada Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa za seveso postrojenja
 • Vršenje procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini
  • procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini
  • dopunu procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini
  • izmenu procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini i
  • reviziju provene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini

 

SEKTOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Preventivni i periodični pregled i provera opreme za rad
  • dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 t kao i privremeno postavljene konzolne dizalice i vitla nosivosti od 0,3 t
  • regalne dizalice
  • podizne platforme
  • viseće skele, fasadni teretni i putnički liftovi
  • samohodna vozila na mehanizovani pogon koja se koriste za unutrašnji transport-vuču, potiskivanje, dizanje, spuštanje i prenošenje tereta
  • prese, makaze, noževi i valjci u koji se materijal za odradu ulaže ili vadi ručno
  • oprema za preradu i odradu drveta i sličnih materijala koji se postavljaju na temelje i u koji se materijal za obradu ulaže ili vadi ručno
  • uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva čije komponente u dodiru sa vazduhom obrazuje zapaljive i eksplozivne smeše
  • oprema, odnosno postrojenja za proizvodnju, punjenje, merenje i kontrolu, sa cevovodima za napajanje, razvođenje i transport eksplozivnih, otrovnih i zagušljivih fluida gasova ili tečnosti, osim prirodnog gasa (zemni gas) u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor
  • protiveksplozijsko zaštićena oprema za rad, koja se koriste u tehnološkim procesima
  • privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom, postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova i
  • oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac Aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i ispitivanja
 • Ispitivanje uslova radne okoline
  • mikroklime
  • osvetljenosti
  • fizičkih štetnosti
   • buke
   • toplotnog zračenja
   • vibracija
   • nejonizujućeg zračenja i
  • hemijskih štetnosti
 • Ispitivanje zaštitne elektroizolacione opreme (čizme, motke, rukavice, prostirke, indikatori napona)
 • Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu-Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Praktično osposobljavanje zaposlenih za razne vrste poslova i radnih zadataka
  • poslovi rukovaoca mašina za preradu i obradu drveta i sličnih materijala
  • poslovi rukovaoca mašina za preradu i obradu drveta i sličnih materijala-trakasta testera (brenta i bansek)
  • poslovi rukovaoca mašina za obradu metala rezanjem
  • poslovi rukovaoca (ekscentar, frikcione ili hidraulične) prese
  • poslovi rukovaoca dvovaljka
  • poslovi obrade površina peskarenjem
  • poslovi rukovaoca viljuškara
  • poslovi rukovaoca teleskopskog viljuškara
  • poslovi rukovaoca dizalice (laka građevinska dizalica, građevinska stubna dizalica, mosna dizalica, portalna dizalica, itd.)
  • poslovi rukovaoca regalne dizalice
  • poslovi pomoćnika rukovaoca dizalice – vezivač tereta i signalista
  • poslovi rukovaoca kamionske polužne dizalice sa ili bez platforme
  • poslovi rukovaoca samohodne podizne platforme
  • poslovi rukovaoca građevinske mehanizacije (bager utovarivač, bager rovokopač, buldozer, dvoosovinski valjak, autogrejder, itd)
  • poslovi rukovaoca postrojenja za izradu betona
  • poslovi rukovaoca pumpe za beton
  • poslovi rukovaoca drobiličnog postrojenja i postrojenja za separaciju
  • poslovi na izvođenju građevinskih radova – iskop zemlje
  • poslovi na izvođenju radova na visini
  • poslovi zavarivača
  • poslovi gasnog i elektrolučnog rezanja
  • poslovi rukovaoca amonijačnog postrojenja
  • poslovi rukovaoca kompresorskih postrojenja
  • poslovi rukovaoca kotlovskih postrojenja na čvrsto, tečno ili gasovito gorivo (bez ili sa AT komandama)
  • poslovi rukovaoca sudova pod pritiskom
  • poslovi rukovaoca autoklava
  • poslovi rukovaoca motorne testere
  • poslovi rukovaoca motorne kose (trimer)
  • poslovi rukovaoca motorne kosačice
  • poslovi rukovaoca hlorinatora
  • poslovi montera vodovoda i kanalizacije
  • poslovi montera centralnog grejanja
  • poslovi održavanja mašinske opreme
  • poslovi montaže skela i
  • poslovi uklopničara
 • Centar za zavarivanje
  • ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivača
  • obuka zavarivača za postupke elektrolučnog zavarivanja 111,131,135,136 i 141
  • nadzor nad izvođenjem zavarivačkih radova, koordinacija između naručioca i izvođača zavarivačkih radova
  • izrada tehnologije zavarivanja za sve postupke i materijale
  • kvalifikacija tehnologije zavarivanja i izdavanje izveštaja o kvalifikaciji tehnologije
  • provera primene dodatnog materijala i
  • zavarivačke usluge

 

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE EMISIJE, BUKE, OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U ŽIVOTNOJ SREDINI

 • Merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu
  • sumpordioksida SO2
  • azotnih oksida NOx izraženih kao NO2-azotdioksid
  • ugljen monoksida CO
  • ukupnih praškastih materija
  • organskih materija izraženih kao ukupni ugljenik
  • pojedinačnih gasovitih organskih i neorganskih materija
  • određivanje dimnog broja
  • određivanje karakteristika otpadnog gasa (temperatura, protok, brzina strujanja, apsolutni pritisak i diferencijalni pritisak) i
  • određivanje zapreminskog udela kiseonika O2 i ugljen dioksida CO2
 • Merenje buke u životnoj sredini
 • Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih i površinskih voda
  • uzorkovanje voda
  • hemijska ispitivanja i
  • fizička ispitivanja

 

SEKTOR ZA ZAŠTITU OD POŽARA

 • Pregledi, merenja i ispitivanja
  • pregled gromobranske instalacije sa merenjima električne otpornosti rasprostiranja uzemljivača
  • pregled i ispitivanja električne instalacije
   • neprekidnost zaštitnog provodnika, glavnog i dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala
   • otpornost izolacije električne instalacije
   • zaštita elektičnim odvajanjem električne instalacije
   • otpornost podova i zidova
   • automatsko isključenje napajanja
   • dopunsko izjednačenje potencijala
  • pregled protiveksplozijsko zaštićenih uređaja i električnih instalacija sa ocenom o primenjenosti mera protiveksplozijske zaštite (radna okolina gde se zapaljivi gasovi, tečnosti ili prašine proizvode, prerađuju, uskladištavaju i upotrebljavaju)
  • kontrola funkcionalnosti izvedenih stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara,
  • merenje statičkog naelektrisanja sa ocenom bezbednosti od paljenja radne okoline
  • detekcija eksplozivnih gasova i para u radnoj okolini
  • merenje elektroprovodnih obloga (antistatik podova) i
  • termovizijska snimanja opreme za rad, postrojenja i tehnololoških procesa
 • Stručno osposobljavanje
  • stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja rade sa opasnim materijama i
  • stručno osposobljavanje lica iz oblasti protiveksplozijske zaštite
 • Servisna radionica aparata za gašenje požara
  • kontrolni pregled aparata za gašenje požara
  • ispitivanje posuda aparata za gašenje požara na hladni vodeni pritisak
  • punjenje aparata za gašenje požara prahom, azotom, ugljedioksidom
  • punjenje bočica ugljendioksidom
  • kontrola protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži
  • ispitivanje hidrantskih creva
  • demontaža i prepravka delova aparata za gašenje požara i ugradnja novih delova
  • ručno vezivanje vatrogasnih spojnica za vatrogasna potisna creva i
  • pretakanje ugljendioksida ili pretakanje praha
 • Poslovi lica za obavljanje poslova zaštite od požara
  • osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara

 

KONTROLNO TELO

 • Kontrolisanje:
  • Liftovi
   • Liftovi za vertikalni prevoz lica i tereta
   • Liftovi na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta
   • Liftovi sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi
  • Električne instalacije niskog napona
  • Gromobranske instalacije
  • Stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para
  • Stabilne instalacije za dojavu požara
  • Električne instalacije i uređaji za eksplozivne atmosfere
  • Visokonaponska zaštitna oprema
   • Rukavice od izolacionog materijala
   • Elektroizolaciona zaštitna obuća
   • Zaštitne elektroizolacione prostirke
   • Detektori napona
   • Izolacione motke
   • Izolacione zaštitne ploče
  • Uslovi radne okoline na radnom mestu
   • Mikroklima
   • Osvetljenost
   • Fizičke štetnosti i
   • Hemijske štetnosti

Developed by SMDesign